ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWADVIES DE VLIEGER

Definities

       In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bouwadvies De Vlieger : de uitgever van de algemene voorwaarden.
KvK.nr. 34097405

Opdrachtgever: de wederpartij van Bouwadvies De Vlieger.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (en offerte) tot het uitvoeren van werkzaamheden van Bouwadvies de Vlieger en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werkzaamheden c.q. dienstverlening, die Bouwadvies De Vlieger sluit met een opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen; totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen tot het uitvoeren van werkzaamheden van Bouwadvies De Vlieger worden schriftelijk verstrekt met opgave van kosten.
 2. De kosten worden bepaald door de in de werkomschrijving genoemde omvang van de werkzaamheden, waarbij wordt uitgegaan van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens door de opdrachtgever. De werkzaamheden worden door Bouwadvies De Vlieger verricht op basis van deze gegevens, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn kosteloos, vrijblijvend en zijn twee maanden geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Offertes zijn onverbindend.
 4. Een overeenkomst tussen Bouwadvies De Vlieger en de opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien de opdrachtgever, al dan niet op grond van een voorstel van Bouwadvies De Vlieger, schriftelijk een overeenkomst aan Bouwadvies De Vlieger verstrekt en / of vastgelegd in de notulen van de Algemene ledenvergadering van de VvE, mits wordt voldaan aan de Statutaire besluitvorming.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, welke te kwalificeren zijn als inspanningsverbintenis, worden naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd.
 2. Bouwadvies De Vlieger zal echter nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren, welke in strijd zijn met haar professionaliteit, inbreuk maken op een recht, in strijd zijn met een wettelijke plicht of met hetgeen in het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

Artikel 4: Begeleiding

 1. Teneinde de uitvoering van de overeenkomst optimaal te laten verlopen, zal Bouwadvies De Vlieger een vast contactpersoon benoemen. Deze voert overleg met alle partijen inzake het verloop van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Verplichting opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Bouwadvies De Vlieger al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.
 2. Indien door de opdrachtgever of van derden niet tijdig, dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen de hieruit voor Bouwadvies de Vlieger gemaakte kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 3. De opdrachtgever verplicht zich, bij aanvang respectievelijk beëindiging van de overeenkomst, onverwijld zorg te dragen voor aanpassing c.q. wijziging van eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke in- of uitschrijvingen in registers.
 4. Indien opdrachtgever verzuimt zorg te dragen voor wijzigingen van de inschrijving in registers als hiervoor bedoeld, vrijwaart de opdrachtgever Bouwadvies De Vlieger voor alle schade en kosten van eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 6: Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Beide partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Bouwadvies De Vlieger niet nakomt, of Bouwadvies De Vlieger vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van Bouwadvies De Vlieger voldoende zekerheid voor nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Bouwadvies De Vlieger het recht (verdere) uitvoering van alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten te geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1.  Indien een partij ten aanzien van de bepalingen van deze overeenkomst of ten aanzien van enige andere verplichtingen  welke betreffende de onderhavige samenwerking op partijen rust, verwijtbaar tekortschiet, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen, doch niet eerder dan nadat hij de tekortschietende partij schriftelijk tot nakoming heeft gesommeerd en deze in verzuim blijft binnen een redelijke, in de sommatie genoemde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In dat geval eindigt de overeenkomst op de vervaldag in de sommatie genoemd.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst, zal door de opdrachtgever aan Bouwadvies De Vlieger zo mogelijk volledige decharge worden verleend.

Een en ander ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht de vergoeding te voldoen tot en met de dag van de beëindiging van de overeenkomst, tenzij in strijd met redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 7: Honorering

 1. Gedurende de overeenkomst zal Bouwadvies De Vlieger aan de opdrachtgever periodiek een factuur toezenden ten aanzien van de vaste werkzaamheden. Deze factuur dient binnen de gestelde termijn, vermeld op de factuur op een bankrekening van Bouwadvies De Vlieger te zijn bijgeschreven.
 2. Bouwadvies De Vlieger behoudt het recht om bij de aanvang van de overeenkomst een voorschotdeclaratie in rekening te brengen ten bedrage van 15 % van het in rekening te brengen jaarbedrag. Bij beëindiging van de overeenkomst vindt een eindafrekening plaats.
 3. De opdrachtgever dient de factuur binnen de betalingstermijn na factuurdatum zonder opschorting, korting of verrekening aan Bouwadvies De Vlieger te voldoen. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de factuur heeft voldaan, is hij gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente hoger is. Alle kosten gemoeid met buitengerechtelijke incasso komen voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is Bouwadvies De Vlieger gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten.
 4. Bouwadvies De Vlieger is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever enige zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd mocht zijn.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de eindafrekening aan de opdrachtgever toegezonden. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt deze als akkoord beschouwd.
 6. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst geschiedt de facturering op basis van de stand door Bouwadvies De Vlieger verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Bouwadvies De Vlieger zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Bouwadvies De Vlieger heeft dienaangaande een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.
 2. Bouwadvies De Vlieger is tegenover de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkoming van de kant van Bouwadvies De Vlieger, behoudens deze door opzet of grove schuld van Bouwadvies De Vlieger is toegebracht.
 3. In alle gevallen, waarin Bouwadvies De Vlieger gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan 10 % van het totaalbedrag van de vergoeding als vermeld in de overeenkomst tussen Bouwadvies De Vlieger en de opdrachtgever.
 4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 5. De opdrachtgever is gehouden om Bouwadvies De Vlieger volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vordering van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 6. Indien Bouwadvies De Vlieger op het bepaalde in dit artikel beroep zou kunnen doen, kunnen de eventuele personen belast met het uitvoeren van de overeenkomst van Bouwadvies De Vlieger daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij deze overeenkomst partij.


Artikel 9: Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering geheel of gedeeltelijk verhinderen of ernstig bemoeilijken, en die niet aan Bouwadvies De Vlieger zijn toe te rekenen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen door Bouwadvies De Vlieger opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bouwadvies De Vlieger niet mogelijk is, langer duur dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
  schadevergoeding bestaat.
 3. Bouwadvies De Vlieger heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert of ernstig bemoeilijkt intreedt, nadat Bouwadvies De Vlieger zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 10: Gedragsregels, geheimhouding

 1. Bouwadvies De Vlieger verplicht zich om uiterste zorgvuldigheid en geheimhouding te betrachten ten aanzien van bedrijfsgegevens van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal zich zonder toestemming onthouden van mededeling aan derden over de aanpak, werkwijze, rapportage en dergelijke van Bouwadvies De Vlieger.


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Bouwadvies De Vlieger behoudt zich de eigendom voor, van alle aan opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die Bouwadvies De Vlieger in verband met de overeenkomst heeft uitgevoerd en van vordering wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.


Artikel 12: Opslag en transport

 1. De opslag en transport van materialen van opdrachtgever geschieden voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeemontwerpen, documentatie, informatie, methodes, formules, technieken, systemen etc., die door Bouwadvies De Vlieger aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Bouwadvies De Vlieger.

 

Artikel 14: Diversen

 1. Bouwadvies De Vlieger zal met de opdrachtgever afgesproken termijnen zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Eventuele reclames, zowel ten aanzien van de overeenkomst als ten aanzien van het bedrag van de factuur, dienen te geschieden per aangetekende brief binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen. 

 

Artikel 15: Slotbepaling

 1. Wijziging van deze voorwaarden c.q. van de overeenkomst tussen Bouwadvies De Vlieger en de opdrachtgever of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan in verband  met of uit deze overeenkomst, hetzij direct hetzij indirect, zullen alleen kunnen worden voorgelegd aan de rechter te Haarlem.Bouwadvies De Vlieger

Opgemaakt te IJmuiden, d.d. 11 september 2015